—-Scroll down for English-— Sa ika-25 ng Abril, 1974, itinanggal ng taongbayan at militar ang diktadurang Salazar sa Portugal. Sa ika-25 ng Pebrero, 1986, tinanggal din ng taongbayan at militar ang diktadurang Marcos. May kahulugan din para sa Pilipino itong kantang “fado novo” na galing sa Portugal. Tungkol ito sa mga hangarin ng taongbayan. At pagbuo ng sambayanan.

Theme song ito ng pelikulang Capitaes de Abril na tungkol sa rebolusyon ng 1974. Isinalin ko sa Pilipino sa ibaba, nasa ibaba iyong Youtube video na may eksena mula sa pelikula ng pakikibaka.

Cory Aquino during a ceremony honoring US Air Force

President Corazon Aquino

Oo, ganyan lumabas ang kamay ko
sa isang katahimikang madilim
at maingat na naglaan ng isang lugar
para sa bulaklak ng tagsibol at lahat

Isang umaga sa Abril
Tumbas sa hangarin ng maraming umaasa
ang isang dakilang pagkilos
saka nang natuklasang unti-unti lang nabubuo
ang kahulugang namamatnubay sa buong sambayanan

At diyan tayo naiwang
nagmumuni-muni
kung may katatagan ang pagkilos na iyon

At diyan tayo naiwan
nag-aalinlangang pumasok
sa isang hindi tiyak na kinabukasan


Noynoy Aquino

President Benigno S. Aguino III

Paano ipababatid ang susunod na maingat na pagkilos
sa ating kalungkutang nakakahina ng loob
sa gabing tahimik at malamig
ng isang bansang tila walang pag-asa?

Kaya ako’y natulog
na may pakiramdam
na nabago natin ang mundo
at magdamagang isinisigaw ng mga tao
ang mas malalim nating pangarap

Sa bandang huli
may isa pang bagong pagsimula
na nag-iwan ng matuwid na patakaran
sa mga pader ng ating mga bayan
nawasak ang mga batas ng kasindakan
at unti-unting naipakita ang daang pupuntahan
naipabatid sa bawat isa ang tinig ng lahat
at ipinakita na ang tinig ng lahat ay tinig din ng bawat isa.


Isa itong kantang fado. Ang ibig sabihin ng fado ay kapalaran. Suko rin sa kapalaran ang mga Portuges noong araw tulad natin.

Mahilig din sila sa paghihiganti. Ito ang teksto ng isang kanta ni Amalia, kilalang kumakanta ng fado noong panahon ni Salazar:

Narinig ko ang tsismis ng mga labandera sa ilog
Na itinataga na raw ng mga tauhan mo
Ang kahoy para sa aking kabaong

Mababayaran mo ang iyong mga bataan
Pero hindi mo mabibili ang buhay mo

Natuto rin sila. Natuto silang gumawa ng sarili nilang kapalaran. Natuto rin silang maging makatarungan, pero hindi mapaghiganti.

Nahirapan din sila pagkatapos ng kanilang rebolusyon. Pero nakuha nila sa sigasig at puspusang pagsisikap ang kanilang hangarin.

Nakahanap sila ng paraang magdalamhati at matuto rito – ang fado ay parang blues, labas ang damdamin para makagaan ang loob.

At ang naglathala ng unang kanta ay si Pedro Ayres Magalhaes. Isang Magellan. Ganyan talaga: Pilipinong kapangalan ng diktador nila.

Isang kantang isinulat ng ka-apelyido ng unang sumalakay sa atin. Sana’y manatili ang demokrasya at tuluyang walang diktadura.


ENGLISH VERSION

TeresaSalgueiro

Teresa Salgueiro, fado novo singer

On April 25, 1974, the people and the military removed the Salazar dictatorship in Portugal.

On February 25, 1986, the people and the military did the same to the Marcos dictatorship.

This “fado novo” song from Portugal also has relevance to Filipinos.

It is about the aspirations of the people. It is about forming a nation. It is the theme song of a movie about the Portuguese people power in 1974.

The English translation is below, the Youtube video showing scenes from this movie of people power is above.

Yes, that’s how my hand
emerged from a deep obscure silence
and carefully saved a place on Earth
for a Spring flower and everything

An April morning
A pure gesture matched
The expectations of a multitude,
Which was placing all their hopes on it,
So as to later find out that the meaning
That leads a whole nation
Takes time to be built

And there we were left
Deeply thinking about whether
That gesture was something secure

And there we were left
With our hesitations
To enter the mists of the future


Cristo Rei e Ponte 25 de Abril

Ponte de 25 de Abril, formerly Ponte Salazar, with Cristo Rei statue

With what word would
the next prudent gesture call
the loneliness in us
Which was driving us to despair
In the middle of the night, cold and still,
In a land without any consolation?

And so I fell asleep
Believing that
We had changed the world.
And late in the night
We could hear the crowd
Screaming our deepest dreams

But furthermore
One more gesture,
Opening doors to a new beginning
Left words of order
Written in the walls of the city
The laws of fear were broken
Bit a bit, It showed to us the way to go
and showed to each one the voice of the whole
And showed that the whole’s voice is the voice of each one


This is a fado song. Fado means fate. Portuguese were fatalistic too before like Filipinos.

They were also vindictive. This is the paraphrased text of a song of Amalia, a famous fado singer from the Salazar period:

I have heard that women washing by the river
Are talking about your men
hacking the wood for my coffin

You can pay your men
But you cannot buy your life

They have learned from experience. To make their own fate which is what fado novo is about. They have learned justice without vindictiveness.

They had a hard time after their revolution as well. But they achieved their aspirations by striving and seeking, finding and not yielding.

They found a way to grieve and learn from grieving – the fado is the blues of a long-suffering people, their way of releasing emotions.

And the composer of the first song is Pedro Ayres Magalhaes. A Magellan. So be it: a Filipino with the surname of a Portuguese dictator.

Brings you a song by a man with the surname of the first to invade us. May democracy survive, and dictatorship remain banished.


Pedro Ayres Magalhães 2005

Pedro Ayres Magalhães, composer and musician

Sim, foi assim que a minha mao
surgiu de entre o silencio obscuro
e com cuidado, guardou lugar
a flor da primavera e a tudo

Manha de Abril
e um gesto puro
coincidiu com a multidao
que tudo esperava e descobriu
que a razao de um povo inteiro
leva tempo a construir

Ficamos nos
so a pensar
se o gesto fora bem seguro

Ficamos nos
a hesitar
por entre as brumas do futuro

A outra accao prudente
que termo dava
a solidao da gente
que desesperava
na calada e fria noite
de uma terra inconsolavel

Adormeci
com a sensacao
que tinhamos mudado o mundo
na madrugada
a multidao
gritava os sonhos mais profundos

Mas alem disso
um outro breve inicio
deixou palavras de ordem
nos muros da cidade
quebrando as leis do medo
foi mostrando os caminhos
e a cada um a voz
que a voz de cada era
a sua voz
a sua voz

Irineo B. R. Salazar, München, November 7, 2015.