Ang Kasanayan sa Gyera ni Sun Tzu. Unang Bahagi – Paggawa ng Plano

1. Sabi ni Sun Tzu: ang kasanayan sa gyera ay mahalaga para sa bayan.

2. Buhay at kamatayan, kaligtasan o pagkasira ang nakataya rito. Kaya ito’y dapat pag-aralan ng mabuti at huwag pabayaan.

3. Lima ang mga bagay na dapat bigyan ng pansin sa kasanayan sa gyera, habang nagpaplano at nag-uusisa sa kalagayan ng lugar kung saan lalaban.

4. Ang mga ito ay: (1) Ugali (2) Panahon (3) Lugar (4) Ang Heneral (5) Pamamalakad at disiplina.

Scarborough Shoal Landsat5,6. Gawa ng magandang ugali, susunod ang mga tao sa kanilang Pangulo na walang takot sa anumang panganib at walang pakialam sa kamatayan.

7. Ang ibig sabihin ng panahon ay gabi at araw, lamig at init, ulan at araw.

8. Ang lugar naman ay kalayuan at kalapitan, panganib at kaligtasan, lugar na bukas at masikip na pagdadaanan, kung saan maaring mamatay at kung saan maaring makatakas.

9. Ang Heneral naman ay may mga katangian ng talino, katapatan, kagandahang-loob, katapangan at kahigpitan.

10. Ang pamamalakad at disiplina naman ay tungkol sa paghanay ng mga militar sa kani-kanilang kumpulan, sa mga ranggo ng kani-kanilang mga opisyal, sa pagkaayos ng mga kalye para makaabot ang supplies sa mga puwersa, at sa pag-control sa mga gastos na militar.

11. Dapat malaman ng bawat Heneral ang mga limang bagay na ito: mananalo ang nakakaalam nito, matatalo ang walang alam tungkol dito.

12. Kaya sa mga pag-uusap ninyo, kung ninais ninyong malaman kung sino ang nakakalamang, heto ang dapat ninyong tignan ng mabuti:

13(1) Sino sa dalawang Pangulo ay may mas magandang ugali?Honor guard of the People's Liberation Army

13(2) Sino sa dalawang Heneral ay mas may kakayahan?

13(3) Sino ang mas may lamang pagdating sa Panahon at Lugar?

13(4) Sino ang mas may pamamalakad at disiplina?

13(5) Sino ang may militar na mas mabisa?

13(6) Sino ang may mga pinuno at tauhan na mas sanay?

13(7) Saan tumpak at malinaw kung sino ang pararangalin at kung sino ang mapaparusahan?

14. Kung titignan ko ang pitong bagay na ito, malalaman ko kaagad kung sino ang mananalo o matatalo.

15. Ang Heneral na sususunod sa payo ko, mananalo, huwag ito tanggalin! Iyong ayaw makinig sa akin, matatalo, tanggalin agad!

16. Makinig kayo sa payo ko, pero kung may makatulong sa inyong deskarte, gamitin ninyo ito.

17. Baguhin ang plano depende sa sitwayson at sa deskarte.

18. Lahat ng pandidirigma nakabase sa panloloko.

19. Kaya kung handa tayong umatake, magkunyari tayong hindi pa natin kaya. Kapag ginagamit natin ang militar natin, kunyari walang nangyayari. Kung malapit tayo, dapat isipin ng kalaban na malayo pa tayo, kung malayo tayo, dapat isipin ng kalaban na napakalapit na natin.

20. Painan ang kalaban para matukso. Magkunyaring nagkakagulo, tapos gulatin at idikdik sa lupa ang kalaban.

Isinalin ni Irineo B. R. Salazar mula sa Ingles, ika-12 ng Mayo, 2015.

another translation of Sun Tzu into Filipino, unfortunately unfinished.

Also the Filipino used there is more intellectual – I prefer my own mixture of formal and colloquial Filipino so more people understand my translation.

Intellectual Filipino and the Filipino I use are as different as the German of Goethe from today’s everyday German…