Siyam na Sitwasyon

IfugaoTerraces, Philippines1. Sabi ni Sun Tzu: siyam na sitwasyon tungkol sa lugar ang kinikilala ng kasanayan sa gyera: (1) kalat na lugar; (2) madaling lugar; (3) lugar ng pinagtatalunan; (4) bukas na lugar; (5) lugar ng mga kalyeng nagsasama-sama; (6) seryosong lugar; (7) mahirap na lugar; (8) lugar na mahirap makalabas; (9) desperadong lugar.

2. Kapag lumalaban ang isang pinuno sa sariling teritoryo, kalat na lugar ang tawag dito.

3. Kung nakapasok na siya sa teritoryo ng kalaban pero hindi pa gaano, madaling lugar ito.

4. Ang lugar na makakapagbigay ng malaking lamang sa nakakahawak, lugar na pinagtatalunan.

5. Ang lugar kung saan madaling makakilos lahat, bukas na lugar.

6. Ang lugar kung saan madaling makapunta sa iba’t-ibang teritoryong malapit, na kung sino ang makahawak nito, hawak ang buong bansa, lugar ng mga kalyeng nagsasama-sama.

7. Kapag nakapasok ang puwersa sa loob ng bansa ng kalaban at may mga kutang iniwan sa likod, seryosong lugar ito.

8. Gubat sa bundok, labon at latian – lahat ng lugar na mahirap tawirin – ito ang lugar na mahirap.

9. Lugar na maabot lang sa makitid na lugay, na malalabasan lang sa daang pasikot-sikot, kung saan sapat ang kokonting kalaban para sagupain ang isang malaking puwersa natin: ito ay lugar na mahirap makalabas.

10. Lugar na makakaligtas lang tayo kung lalaban tayo kaagad – ito ay lugar na desperado.

11. Kaya sa kalat na lugar, huwag kang lumaban. Sa madaling lugar, huwag kang tumigil. Sa lugar na pinagtatalunan, huwag kang lumusob.

12. Sa bukas na lugar, huwag mong subukang hadlangan ang kalaban.  Sa lugar ng mga kalyeng nagsasama-sama, makipag-ugnay ka sa iyong mga kakampi.

13. Sa seryosong lugar, magnakaw ka. Sa mahirap na lugar, huwag kang tumigil sa pagmartitsya.

14. Sa lugar na mahirap makalabas, dumeskarte ka. Sa lugar na desperado, lumaban ka.

December 1982, Hundred Islands-215. Ang mga tinatawag na magagaling na pinuno noong araw, marunong gumawa ng hadlang sa harap at likod ng kalaban; siguraduhin na hindi makipag-ugnay ang kanyang mga malaki at maliit na dibisyon, abalahin ang mga magagaling na tropa para hindi nila matulungan ang mga tropang mahina; pigilin ang mga officer na maitipon nila ang kanilang mga sundalo.

16. Kapag magkaisa ang mga sundalo ng kalaban, nagawan nila ng paraan para magkagulo sila.

17. Kung mapapakinabangan nila, umabante sila, kung hindi, huminto sila.

18. Kung itanong ka kung paano mo kakayanin ang isang malaking puwersa ng kalaban na nakahanay na maayos at handang lumusob, ito ang masasabi ko: “kunin mo muna ang isang bagay na mahalaga sa kalaban, saka niya gagawin ang gusto mo”.

19. Kabilisan ang pinakamahalag sa gyera: samantalahin mo ang hindi pagkahanda ng kalaban; lumapit ka mula sa rotang di inaasahan, at atakehin mo ang mga lugar na walang guwardiya.

20. Heto ang mga prinsipyo para sa isang puwersa na sumasalakay: habang napupunta ka sa loob ng isang bansa, lalaki ang pagkakaisa ng iyong mga sundalo, kaya hindi mananalo ang mga dumedepensa.

21. Magnakaw ka sa masasaganang lugar para may pagkain ang puwersa mo.

22. Pag-aralan mo ng mabuti ang kalusugan ng iyong mga sundalo at huwag mo silang pagurin masyado. Ipaloob at ipunin mo ang iyong lakas. Laging dapat kumikilos ang puwersa mo, at gumawa ka ng mga planong hindi makilatis.

23. Ilagay mo ang mga sundalo mo sa mga posisyon na walang takas, at mas gugustuhin nila ang kamatayan kaysa tumakas. Kung haharap sila sa kamatayan, wala silang hindi mararating. Ipapakita ng mga officer at sundalo ang kanilang pinakamalaking lakas.

24. Mawawalan ng takot ang mga sundalo kapag nasa desperado silang sitwasyon. Kung wala sila tatakasan, matatag sila. Kung nasa bansa sila ng kalaban, titigas ang ulo nila. Kung walang tutulong sa kanila, lalaban sila ng matindi.

25. Kaya magiging laging masigla ang mga sundalo kahit walang tumutulak sa kanila; gagawin nila ang gusto mo kahit hindi mo hingiin sa kanila; magiging tapat sila na walang nagbabantay; mapapagkatiwalaan sila kahit hindi inuutusan.

Aviaductjf26. Ipagbawal ang panghuhula at panghihinala. Sa ganoon, walang dapat pagtakutan kundi ang kamatayan kapag dumating.

27. Kung walang gaanong salapi ang mga sundalo, hindi ito dahil ayaw nila ito; kung hindi gaanong mahaba ang mga buhay nila, hindi ito dahil ayaw nila ito.

28. Sa araw na uutusan silang lumaban, maaring umiyak ang mga sundalo mo, at mabasa ang kanilang mga damit o pisngi. Ngunit matatapang sila kapag napakilos mo na.

29. Ang magaling sa taktika, parang ahas na kung tamaan mo sa ulo, buntot ang aatake sa iyo, kung tamaan mo sa buntot, ulo ang aatake, kung sa gitna mo tamaan, ulo at buntot ang aatake.

30. Kung ako ang tatanungin kung paano magagaya ng isang army ang ahas na ganoon, maisasagot ko na kahit magkakalaban, kung nasa iisang barko at nabagyo, magpipintakasi.

31. Kaya huwag kang masyadong magtiwala lang sa kabayo o sasakyan.

32. Dapat iisa ang antas ng katapangan sa loob ng isang puwersa.

33. Gamitin sa tamang paraan ang lugar para mapakinabangan ang malalakas at mahihina.

34. Kaya ang magaling na heneral kung mamuno sa isang puwersa, parang umaakay sa isang sundalo sa gusto niya.

35. Trabaho ng heneral ang maging tahimik at malihim, matuwid at makatarungan upang maayos ang pamamalakad.

36. Kaya dapat niyang lituhin ang kanyang mga alagad at tauhan sa pamamagitan ng hindi tunay na ulat at paglitaw, para manatili silang ignorante.

37. Papalit-palit dapat ang kanyang mga pagsasaayos at plano para walang alam ang kaaway. Palipat-lipat dapat ang kampo niya at maligoy ang daan para hindi alam ng kaaway ang gagawin niya.

38. Sa mahalagang momento, dapat siyang maging parang isang umakyat tapos isinipa ng patalikod ang hagdan. Papasok muna siya sa teritoryo ng kalaban bago niya ipakita ang kanyang hawak na baraha.

39. Isinusunog niya ang kanyang mga barko at iwinawasak niya ang mga kalan; kung saan-saan niya ipinapupunta ang mga tauhan niya para walang makaalam kung saan siya patungo.

40. Itipon ang kayang puwersa at ilagay ito sa panganib – ito ang trabaho ng heneral.

41. Ang iba’t-ibang hakbang na bagay sa siyam na uri ng lugar; ang pagiging bagay ng taktikang agresibo o depensibo; at ang mga saligang lamat ng mga tao: ito ang mga bagay na dapat pag-aralan.

42. Kung lulusob ka sa teritoryo ng kaaway, heto ang totoo: kung lulusob ka ng malalim, pagkakaisa ang resulta; pagkawatak-watak lang ang mangyayari sa paglusob na maigsi.

43. Kapag iniwan mo ang iyong bansa at tumawid ka sa teritoryo ng iba, nasa mahirap kang lugar. Kung may mapupuntahan ka sa lahat ng direksiyong, nasa lugar ka ng mga kalyeng nagsasama-sama.

44. Kung nakapasok ka ng husto sa isang bansa, seryosong lugar ito. Kung hindi ka gaanong nakapasok, madaling lugar ito.DupaxdelNorte,Nueva Vizcayajf7029 26

45. Kung nasa likod mo ang mga kuta ng kalaban, at makitid na lagusan ang nasa harap mo, nasa lugar ka na mahirap makalabas. Kung wala kang matakasan, nasa desperadong lugar ka.

46. Kaya sa kalat ng lugar, gigisingin ko ang pagkakaisa ng mga sundalo. Sa madaling lugar, sisiguraduhin kong magkalapit ang lahat ng bahagi ng aking puwersa.

47. Sa lugar na pinagtatalunan, pagmamadaliin ko ang likuran ng puwersa.

48. Sa bukas na lugar, pagmamasdan ko ang aking mga depensa. Sa lugar ng mga kalyeng nagsasama-sama, patitibayin ko ang aking mga alyansa.

49. Sa seryosong lugar, sisikapin kong hindi maputol ang pinangagalingan ng supplies. Sa mahirap na lugar, mananatili ako sa pag-abante.

50. Sa lugar na mahirap makalabas, haharangin ko ang lahat na mauurungan. Sa lugar na desperado, ipapahayag ko sa mga sundalo na wala na silang pag-asang makaligtas.

51. Pagka’t natural sa sundalo ang lumaban ng husto kapag napapaligiran, lumaban ng mabagsik kapag wala nang pag-asa, at sumunod sa utos sa oras ng panganib.

52. Hindi tayo maaring makipag-alyansa sa mga pinunong kalapit natin kung hindi natin alam ang kanilang mga layunin. Hindi tayo karapat-dapat mamuno sa isang puwersang nagmamartsa kung hindi natin gamay ang bansa – ang kanyang mga bundok at gubat, patibong at bangin, lati at bani. Hindi natin mapapakinabangan ang mga natural na bentaha kung hindi tayo gagamit ng mga patnubay na galing sa lugar mismo.

53. Hindi nararapat sa isang pangulong mandirigma ang bumali-wala sa apat o limang prinsipyong sumusunod.

54. Kung aatakehin ng pangulong mandirigma ang isang estadong malakas, ginagawa niya ang lahat para hindi magka-kumpol-kumpol ang mga puwersa ng kalaban. Isinisindak niya ang kanyang mga kaaway para hindi sila tulungan ng kanilang mga kakampi.

55. Kaya hindi niya inaatupag ang makipagkampi sa lahat, at hindi niya ipinalalakas ang ibang estado. Lagi siyang may lihim na itinatangka para mapahanga ang kanyang mga katalo. Kaya niyang masagupa ang kanilang mga siyudad at ibagsak ang kanilang mga bansa.

View from Mt. Manaphag56. Magbigay ka ng gantimpala na walang pakialam sa patakaran, mag-utos ka na walang pakialam sa pinagkasunduan; at mahahawak mo ang isang puwersa na parang isang tao lamang.

57. Sabihin mo lang sa sundalo kung ano ang gagawin nila, huwag mong ipabatid ang plano mo. Kung may pag-asa, ipakita mo sa kanila; pero huwag mong sabihin sa kanila kung malabo ito.

58. Ilagay mo sa mortal na panganib ang iyong puwersa, at mabubuhay ito; ilagay mo sa sitwasyon na desperado, at makakaligtas ito.

59. Ang puwersang nasa mapanganib na sitwasyon, makakagawa ng paraan para manalo.

60. Magtatagumpay ka sa gyera kung maingat tayong makikibagay sa hangarin ng kaaway.

61. Kung lagi tayong sasabit sa gilid ng kaaway, sa tagal-tagal mapapatay din natin ang kanyang punong komandante.

62. Ito ang itinatawag na kakayahang makamtan ang isang bagay sa pamamagitan ng lubos na pagkatuso.

63. Sa araw na mailagay ka sa kapangyarihan, harangin mo ang mga lagusan, sirain mo ang lahat ng nakatala, at pigilin mo ang pagdaan  ng lahat ng emisaryo.

64. Maging mahigpit ka sa konsehal, para hawak mo ang sitwasyon.

65. Kung hayaang bukas ng kaaway ang isang pintuan, pasok agad.

66. Unahan mo ang kalaban – kunin mo ang mahalaga sa kanya, at abangan mo ang kanyang pagdating.

67. Sundan mo muna ang landas na nakatakda at makibagay ka sa kalaban hangga’t sa kaya mo siyang ituluyan sa labanan.

68. Magpakipot ka na parang dalaga hangga’t sa bigyan ka ng pagkakataon ng kalaban; pagkatapos bilisan mo ang paglusob para hindi ka na na makontra ng kaaway.

Irineo B. R. Salazar, 12 September 2015, München